Diplomiranje

Pogoji za diplomiranje na BOLONJSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH

  • PLAČNI SISTEMI, dr. Polona Šprajc na programu:

          Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov UN

POSTOPEK DIPLOMIRANJA

Študent bolonjskega študijskega programa je dolžan prijaviti temo diplomskega dela najkasneje do 28.2. v zadnjem semestru študijskega programa.

OPOMBA: V študijskem letu 2015/16 je predvideno plačilo prispevka za pripravo in zagovor diplomskih in magistrskih del za osebe brez statusa (bolonjski in nebolonjski) skladno z določilom 22. in 35. člena Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru. Prispevek bo potrebno poravnati po veljavnem ceniku za študijsko leto (spletna stran->študij->cenik) v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli po oddaji prijave teme.

Študentje morajo za opravljanje manjkajočih obveznosti biti v tekočem študijskem letu aktivni. Stanje študija uredite z obrazcem, ki ga najdete na spletni strani: Osebe brez statusa.

Študent v referat za študentske zadeve odda izpolnjen ter podpisan obrazec: Prijava teme diplomskega dela.

Priloga Prijave teme diplomskega dela je:

  • v soglasju z mentorjem pripravljena dispozicija (vzorec dispozicije),
  • soglasje podjetja, v kolikor bo diplomsko delo izdelano v sodelovanju z delovnim okoljem.

Rok za izdelavo in oddajo diplomskega dela na bolonjskih študijskih programih je do konca študijskega leta zadnjega letnika študija z možnostjo podaljšanja za največ eno leto. Prošnjo za podaljšanje roka za izdelavo in oddajo diplomskega dela študent odda najkasneje do izteka roka za izdelavo in oddajo diplomskega dela.

Študent po navodilih mentorja in Navodilih za izdelavo diplomskega dela (predloga diplomskega dela) izdela diplomsko nalogo. Diplomska dela za zagovor se oddajo do 5. v mesecu. V mesecu juliju ni zagovorov, v avgustu pa se organizirajo zagovori samo za študente, ki nadaljujejo študij na višji stopnji.

 

Postopek oddaje naloge se prične s privolitvijo mentorja in tudi somentorja, v kolikor je bil imenovan.

Pred vezavo diplom mora študent diplomsko delo poslati v Word-ovi datoteki v tehnični pregled po elektronski pošti: tehnicnipregled@fov.uni-mb.si skupaj s skeniranim sklepom o potrjeni temi.

Po tehničnem pregledu mora študent oddati diplomsko delo v elektronski obliki na spletno stran Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru. Navodila najdete na njihovi spletni strani.

Po oddaji pdf verzije v Digitalni knjižnici študent aktivira program plagiatorstva, poročilo o plagiatu na mail prejmejo študent in mentor ter somentor (v kolikor je bil imenovan). Na podlagi poročila mentor in somentor podpišeta Izjavo o ustreznosti diplomskega dela.

Študent po uspešni oddaji elektronske verzije v Digitalni knjižnici natisne tudi Izjavo o istovetnosti tiskanega in elektronskega izvoda zaključnega dela in objavi osebnih podatkov diplomantov.

Obvestilo o prejetem Poročilu detektorja podobnih vsebin je potrebno posredovati na mail tehnicnipregled@fov.uni-mb.sida se preveri pravilnost oddaje elektronske verzije in zaključi oddaja v digitalni knjižnici.

 

Študenti se morajo pred oddajo dokumentacije za zagovor oglasiti v knjižnici FOV, kjer dobijo potrdilo, da so vrnili vse knjige, ki so si jih izposodili. Potrdilo seveda dobijo, če so knjige dejansko že vrnili. Tudi študenti, ki se niso nikoli vpisali v knjižnico FOV-a, morajo pridobiti potrdilo, saj je bila uvedba tega ukrepa nujna zaradi izterjave knjig.

 

Da študent lahko odda diplomsko nalogo mora:

  • imeti izpolnjene vse študijske obveznosti vpisanega programa,
  • tema diplomskega dela mora biti veljavna (ne sme preteči rok veljavnosti teme).

Študenti oddajo v referat za študentske zadeve (ne mentorju):

O datumu in uri zagovora ter članih komisije je študent pisno obveščeni.

Kontakt: Mojca Hribernik, referent za diplomiranje

 

Dokumenti, ki jih boste potrebovali pri izdelavi diplomske naloge, so: